Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku
Godło Polski

Naszą misją jest kształcenie kadr dla innowacyjnego rozwoju
regionu, Polski, Europy. Aby absolwenci byli dumni
ze swojej Uczelni, a Uczelnia ze swoich Absolwentów.

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku
Naszą misją jest kształcenie kadr dla innowacyjnego rozwoju regionu, Polski, Europy. Aby absolwenci byli dumni ze swojej Uczelni, a Uczelnia ze swoich Absolwentów.
2013-03-22

ECTS czyli European Credit Transfer System


ECTS czyli European Credit Transfer System


Ze względu na rosnącą współpracę między szkołami wyższymi różnych krajów, dzięki której z roku na rok rośnie liczba studentów, spędzających jeden lub dwa semestry na uczelniach zagranicznych, Komisja Europejska opracowała zestaw standardów, ujednolicających warunki kształcenia i system oceny uczących się. System ten daje możliwość porównania zakresu i stopnia opanowania wiedzy niezależnie od siedziby uczelni czy kraju, Nazwano go Europejskim Systemem Transferu Punktów (European Credit Transfer System) i jest częścią programu Socrates - Erasmus, służącego ujednolicaniu wyrównywaniu warunków kształcenia w Zjednoczonej Europie. Dzięki temu w pełni uznaje się okres studiów odbywanych za granicą i w Polsce.
System ECTS służy nie tylko studentom wyjeżdżającym do uczelni zagranicznych, ale także umożliwia wymianę między wszystkimi polskimi szkołami wyższymi. .„Pełne uznawanie studiów” oznacza, że okres studiów odbyty za granicą lub w innej polskiej uczelni zastępuje porównywalny okres studiów odbyty w uczelni macierzystej niezależnie od różnic w treści programów. Co nie znaczy oczywiście, że student Akademii Muzycznej może w oparciu o ECTS kontynuować naukę na Akademii Medycznej
ECTS pozwala w sposób prosty i przejrzysty określić zasady odbywania studiów za granicą i wymagania konieczne do ich zaliczenia. System daje możliwość porównania programów nauczania, a także ułatwia formalny transfer osiągnięć studenta w nauce z jednej placówki wyższej do drugiej. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu punktów ECTS oraz wspólnej skali ocen.


Dokumenty ECTS


Pakiet Informacyjny (information package) – zawiera podstawowe informacje o uczelni przyjmującej studenta, o kalendarzu akademickim, procedurach administracyjnych oraz szczegółowy opis programu studiów. To swego rodzaju przewodnik dla studentów i nauczycieli akademickich w uczelniach partnerskich. Pomaga w wyborze odpowiedniego programu zajęć i planowaniu studiów w uczelni przyjmującej. Pakiet Informacyjny ważny jest tylko na określony rok akademicki .
Porozumienie o programie zajęć (learning agreement) to rodzaj kontraktu pomiędzy studentem a współpracującymi uczelniami (wysyłającą i przyjmującą). Porozumienie to musi zostać podpisane przez wszystkie strony przed wyjazdem studenta za granicę; określa program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student oraz liczbę punktów, jaka ma być przyznana za ich zaliczenie.
Wykaz zaliczeń (transcript of records) opisuje osiągnięcia studenta w nauce przed i po okresie studiów za granicą. Odnotowuje się w nim wszystkie przedmioty i zajęcia, w których student uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą ocen stosowaną w danej uczelni, a także zgodnie ze skalą ECTS (jeśli to możliwe). Połączenie punktów i stopni daje odpowiednio „ilościowy” i „jakościowy” opis pracy studenta w okresie studiów za granicą.

Punkty ECTS

Punkty ECTS przyporządkowane są poszczególnym przedmiotom i obliczane na podstawie pracy studenta, niezbędnej aby je zaliczyć. „Wyceniają” one aktywność, jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej pracy wymaganej dla zaliczenia pełnego roku akademickiego w danej uczelni. Pod uwagę brane są wszelkie formy nauki: wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne, seminaria, prace semestralne, a także egzaminy oraz inne metody oceny.
Punkty ECTS są oczywiście tylko względnym miernikiem aktywności studenta. W ramach ECTS ilość pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom; zatem na semestr przypada zazwyczaj 30 punktów. Uzyskanie przez studenta odpowiedniej liczby punktów kredytowych daje podstawę do zaliczenia semestru (roku) studiów.
Punkty przyporządkowuje się wszystkim nauczanym przedmiotom, jeśli stanowią one integralną część programu studiów - i pod warunkiem, że podlegają one ocenie. Punkty kredytowe w żaden sposób nie eliminują stopni, które nadal są stosowane do oceny poziomu wiedzy studenta. Uczestniczące w ECTS instytucje same wyznaczają wartości punktowe dla poszczególnych przedmiotów.
Punkty ECTS przyporządkowywane są przedmiotom, natomiast przyznawane są studentom, dopiero po zaliczeniu przedmiotów zgodnie z wymogami ustalonymi przez uczelnię.

Skala ocen w WSIG  a skala ocen ECTS

 

STOPIEŃ ECTS DEFINICJA OCENY OCENA w WSIG
A wybitne osiągnięcia, dopuszczalne jedynie drugorzędne błędy bardzo dobry/ very good 5.0
B powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami plus dobry/ better than good 4.5
C generalnie solidna praca, z zauważalnymi błędami dobry/ good 4.0
D Zadowalająca praca, aczkolwiek z istotnymi błędami plus dostateczny/ better than satisfactory 3.5
E Wyniki spełniają minimalne kryteria dostateczny/ satisfactory 3.0
F Punkty będzie można przyznać, gdy student gruntownie powtórzy materiał niedostateczny/ unsatisfactory 2.0


Studiowanie w systemie ECTS.


W systemie ECTS mogą studiować wszyscy chętni studenci współpracujących uczelni, jeśli te wyrażają zgodę i dysponują wystarczającą liczbą miejsc.
Finansowe wsparcie dla studentów ECTS zapewniają stypendia pobytowe przyznawane w ramach programu SOCRATES/ERASMUS.

back to top