Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku
Godło Polski

Naszą misją jest kształcenie kadr dla innowacyjnego rozwoju
regionu, Polski, Europy. Aby absolwenci byli dumni
ze swojej Uczelni, a Uczelnia ze swoich Absolwentów.

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku
Naszą misją jest kształcenie kadr dla innowacyjnego rozwoju regionu, Polski, Europy. Aby absolwenci byli dumni ze swojej Uczelni, a Uczelnia ze swoich Absolwentów.
2020-08-26

Sylwetka absolwenta gospodarki przestrzennej

Absolwenci uzyskujący tytuł inżyniera na kierunku Gospodarka przestrzenna posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, nauk ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych pozwalającą na aktywne uczestnictwo w kolejnych etapach planowania i realizacji procesów rozwoju miast i gmin ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przestrzennego i lokalizacji nowych inwestycji.

Role te absolwenci kierunku pełnić mogą zarówno jako reprezentanci sektora publicznego (władz publicznych różnych szczebli), jak i prywatnego (prywatnych firm projektowych i inwestycyjnych).

Absolwenci Naszej Uczelni są przygotowani do pracy w:

 • Biurach projektowych przy planowaniu przestrzennym – w tym przygotowaniu projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy oraz przy przygotowaniu zarówno całościowego, jak i sektorowych strategii rozwoju,
 • Administracji samorządowej i rządowej wszystkich szczebli – nadzorując i realizując politykę planistyczną gmin oraz toczące się procesy inwestycyjne,
 • Agencjach rozwoju lokalnego – prowadząc skoordynowane procesy rozwoju lokalnego,
 • Sektorze prywatnym – asystując przy realizacji nowych zamierzeń architektonicznych i urbanistycznych oraz świadcząc usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, zarówno sektorze prywatnym, jak i publicznym,
 • Jednostkach badawczych zajmujących się gospodarką przestrzenną.

Specjalność: Zagospodarowanie przestrzenne

Celem tej specjalności jest wyposażenie absolwenta w wiedzę umożliwiającą mu aktywne uczestnictwo w procesie sporządzania różnego rodzaju dokumentów planistycznych, prognostycznych, studialnych i o charakterze koordynacyjnym, służących prowadzeniu kompleksowej polityki rozwoju przestrzennego miast i gminach. Jednocześnie będzie on mógł służyć jako mediator w konfliktach społecznych, ekonomicznych i środowiskowych powstających na tle aktywnego zagospodarowania przestrzeni.

Absolwent będzie posiadał umiejętności umożliwiające mu swobodne konkurowanie na rynku pracy w Polsce i Europie, w szczególności poprzez korzystanie z nowoczesnych technik komputerowych w monitorowaniu, analizach i przygotowaniu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o różnym charakterze. Ważnym elementem umiejętności absolwenta stanie się także zdobyta wiedza na temat pozyskiwania funduszy unijnych ze szczególnym uwzględnieniem na rozwój obszarów wiejskich.


Specjalność: Wycena i zarządzanie nieruchomościami

Nieruchomość stanowi istotny element nie tylko przestrzeni, ale także obrotu ekonomicznego. Nie trzeba tłumaczyć użyteczności zdobytej na tej specjalności wiedzy. Program tej specjalności obejmować będzie szeroki zakres materiału począwszy od informacji dotyczących tego czym jest nieruchomość, jakie są zasady obrotu nimi (zwłaszcza po wejściu Polski do UE), skończywszy wreszcie na umiejętnościach ich wyceny. Ponadto ze względu na zakres materiału wykładanego na tej specjalności, absolwenci będą mogli przystępować do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego w zakresie wyceny nieruchomości. Dodatkową zaletą jest kadra stanowiąca grono najlepszych specjalistów z tej dziedziny Polsce.

Specjalność: Kształtowanie krajobrazu

Absolwent specjalności Kształtowanie krajobrazu, szczególnie w zakresie kształtowania krajobrazu rolniczego powinien posiadać wiedzę humanistyczną, przyrodniczą i ekonomiczną, pozwalającą poznać potrzeby i oczekiwania ludzkie oraz rozumieć związki i procesy społeczne odzwierciedlające się w ogrodach rodzajowych i krajobrazach. Poznać prawa przyrody i człowieka, rzeczy, zjawiska i procesy jakie zachodzą w sferze natury i kultury, aby tworzyć jasne porządki w sztuce ogrodowej i sztuce optymalnego kształtowania krajobrazu. Poznać ekonomiczne prawa, zasady kształtowania ogrodu, parku, krajobrazu, itp.
Absolwent powinien poznać metody przetwarzania danych humanistycznych, przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych, tak aby tworzyć optymalne programy, koncepcje funkcjonalno – przestrzenne dostosowane do warunków przyrodniczych i kulturowych oraz ekonomicznych. Powinien posiadać umiejętności do współpracy z odpowiednimi dyscyplinami wpływającymi na treści i formy krajobrazu. Absolwent specjalności Kształtowanie krajobrazu powinien posiadać umiejętności dające podstawę do samodzielnego wykonywania prostych opracowań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie:

 • Kształtowania krajobrazu w skali miejsca i regionu, np.: parków krajobrazowych i kulturowych; kształtowania szlaków turystycznych; kształtowania zadrzewień śródpolnych; sporządzania inwentaryzacji roślinności w parkach zabytkowych; współpraca w rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych;
 • Projektowanie ogrodów szkolnych, kościelnych, szpitalnych, domowych, itd. Ponadto może być prowadzona realizacja i pielęgnowanie różnych założeń krajobrazowych i ogrodowych.

Absolwent specjalności Kształtowanie krajobrazu powinien opanować czynnie w mowie i piśmie jeden język obcy, mieć pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych przedmiotów humanistycznych i ekonomicznych oraz opanować techniki komputerowe dla celów zawodowych. Absolwent podczas studiów powinni zdobywać dobre praktyki zawodowe w renomowanych firmach projektowych, realizacyjnych, konserwacji i pielęgnowania.

Przewidywane miejsca pracy dla absolwentów:

 • Własne pracownie projektowe, planistyczne, realizacyjne, pielęgnowania parków, ogrodów i krajobrazu,
 • Firmy projektowe, planistyczne, budowlane, konserwacji i pielęgnowania założeń krajobrazowych, ogrodowych,
 • Administracja samorządowa gmin, powiatów i województw (m.in.: inspektor nadzoru), prowadzenie przetargów założeń ogrodów miejskich i wiejskich, prowadzenie gospodarki krajobrazowej,
 • Służba konserwacji zabytków,
 • W dużych sklepach ogrodniczych na stanowisku doradcy doboru roślin w urządzaniu ogrodów,
 • W dużych rezydencjach, siedzibach firm z rozwiniętymi założeniami ogrodowymi w obszarach podmiejskich i wiejskich na stanowisku mistrza ogrodnika,
 • W dużych majątkach wiejskich z założeniami ogrodowymi i gospodarką krajobrazową – drzewostany polne, gospodarka wodna, itd.
 • W różnych redakcjach czasopism interesujących się sztuką ogrodową, ochroną krajobrazu, ochroną przyrody, itp.,
 • W dużych firmach budujących i eksploatujących autostrady w krajobrazowym urządzaniu pasów rozdzielczych i poboczy autostrady,
  Dyrekcjach parków narodowych w projektowaniu i realizacji urządzeń turystycznych,
 • W wielobranżowych firmach budowlanych (projektowanie i realizacja ogrodów).

Specjalność: Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej

Specjalność Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej daje możliwość przygotowania do pełnienia zawodu inżyniera związanego z priorytetowymi zadaniami z zakresu zarządzania, ekologii i ochrony środowiska. W Polsce znajdują się praktycznie nieograniczone źródła energii odnawialne. Dopiero niedawno powstała mapa zasobów tej czystej energii. Praktyczne wykorzystanie potencjału źródeł energii odnawialnej tylko w niewielkim stopniu wpływa na degradację środowiska naturalnego. Z tego powodu polscy inżynierowie i naukowcy pracują nad stworzeniem kompleksowego programu, który ma na celu powstanie planu wykorzystania tej energii w każdej gminie. To absolwenci specjalności Gospodarka źródłami energii odnawialnej będą realizować te ambitne zamierzenia. Nasi absolwenci będą dobrze przygotowani do pełnienia wielu stanowisk w jednostkach administracji samorządowej i rządowej oraz w firmach i przedsiębiorstwach, związanych z ochroną środowiska, a także wykorzystaniem energii odnawialnej w miastach, gminach i regionach. Dotyczy to zwłaszcza instytucji zajmujących się wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej, zbiórką odpadów oraz ich przetwarzaniem na surowce, nadające się do powtórnego wykorzystania, termicznego przekształcenia czy też kompostowania. W najbliższym latach, z uwagi na konieczność dostosowania polskiego prawa ochrony środowiska do prawa i standardów Unii Europejskiej, będzie potrzebna ogromna liczba specjalistów zarówno w dziedzinie gospodarki odpadami jak i wykorzystania białej energii. Nasi absolwenci tej specjalności nie muszą się martwić o zatrudnienie. Te dziedziny gospodarki potrzebować będą kilkanaście tysięcy specjalistów.

Studentom oferujemy:

 • zdobywanie wiedzy pod kierunkiem wybitnych i kreatywnych dydaktyków oraz praktykówz dziedziny kompozycja urbanistyczna i geodezyjne kształtowanie terenów oraz gospodarka źródłami energii odnawialnej
 • efektywne przygotowanie do pracy zawodowej,
 • aktywizujące metody nauczania, w tym atrakcyjny system praktyk studenckich,
 • nowatorskie sposoby prowadzenia zajęć dydaktycznych, uwzględniających wykorzystanie technik informatycznych w przekazywaniu wiedzy,
 • praktyczne umiejętności zdobyte na spotkaniach warsztatowych z ludźmi biznesu, administracji rządowej i samorządowej pracujących w dziedzinach związanych z gospodarką przestrzenną oraz problemami współczesnej urbanistyki, geodezji i wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej
 • unikalny program nauczania dający dyplom rozpoznawany w Polsce,
 • pomoc w znalezieniu pracy w trakcie studiów i po ich ukończeniu.

Umiejętności uzyskane przez absolwentów specjalności Gospodarka źródłami energii odnawialnej:

 • samodzielnego założenia własnej firmy,
 • swobodnego poruszania się na europejskim rynku pracy i w instytucjach Unii Europejskiej,
 • kompetentnego formułowania opinii na temat problemów związanych z gospodarką przestrzenną oraz gospodarką wykorzystania źródeł energii odnawialnej
 • kreowania zachowań innowacyjnych,
 • tworzenia i prawidłowej oceny procesów ekologicznych i planistycznych na tle rozwoju społecznego i ekonomicznego,
 • optymalizacji i podejmowania szybkich i trafnych decyzji, a co za tym idzie odporności psychicznej w trudnych sytuacjach,
 • umiejętności myślenia systemowego i interdyscyplinarnego,
 • planowania strategii rozwoju zasobów lokalnych, geodezyjnych, przestrzennych, ekologicznych, a także związanych z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej,
 • prognozowania, zarządzania gospodarką źródłami energii odnawialnej w ujęciu lokalnym
  i globalnym,
 • uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska,
 • przygotowywania dokumentów planistycznych,
 • doradztwa w zakresie gospodarki przestrzennej oraz gospodarki źródłami energii odnawialnej,
 • stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji Przestrzennej w analizach przestrzennych, procesie planowania geodezyjnego, zarządzania przestrzenią i zasobami energii naturalnej i odnawialnej,
 • podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów naturalnych,
 • konstruowania lokalnych strategii rozwoju i opracowywania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów,
 • sporządzania dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego, oraz wpływ inwestowania na środowisko,

Po specjalności Gospodarka źródłami energii odnawialnej możesz prowadzić własną działalność gospodarczą, w szczególności:

 • elektrownie na paliwo ze źródeł energii odnawialnej
 • firmy utylizacji i składowania odpadów
 • firmę doradczą
 • firmę konsultingową
 • firmę planistyczną
 • agencję nieruchomości

Gdzie możesz pracować po specjalności Gospodarka źródłami energii odnawialnej?

 • w swojej własnej firmie,
 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne związane z gospodarką przestrzenną oraz gospodarowania źródłami energii odnawialnej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju,
 • agencjach nieruchomości,
 • firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu.
 • w szkolnictwie związanym z gospodarką przestrzenna i ochroną środowiska,
 • firmach zajmujących się rozwojem i promocją obszarów,
 • w instytucjach zajmujących się inwestycjami.
 • w przedsiębiorstwach inwestujących w odnawialne źródła energii
 • w firmach sporządzających studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ekologicznego z wykorzystaniem „białej energii”
 • w firmach projektowych przy tworzeniu systemów informacji przestrzennej, opracowywaniu ekspertyz i studiów dotyczących
 • zagospodarowania przestrzennego, źródeł i zasobów lokalnych
 • w przedsiębiorstwach sporządzających dokumentację oceniającą zasoby i stan środowiska przyrodniczego, oraz wpływ inwestowania na środowisko,
 • w firmach doradztwa w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji oraz współpracy
 • w opracowywaniu programów rewitalizacji.
back to top