Postępowanie rekrutacyjne kandydatów na studia – niestacjonarne – odbywa się w dwóch fazach:

 1. Faza pierwsza to przyjęcie podania i formalna ocena dokumentów składanych przez kandydata.

  Komplet dokumentów to:

  - Podanie o przyjęcie na studia oraz deklaracja płatności czesnego - do pobrania - druki
  - Świadectwo dojrzałości (w oryginale bądź odpisie z mocą oryginału) wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub szkołę średnią;
  - 2 fotografie o wymiarze 35 mm x 52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle;
  - Kserokopia obu stron dowodu osobistego;
  - Dowód wpłaty kwoty wpisowego na studia (opłata rekrutacyjna - 250 zł, która nie jest zwracna przy rezygnacji);

 2. Faza druga to indywidualna rozmowa członków Komisji Kwalifikacyjnej z kandydatem, oceniająca jego motywację, predyspozycje i rokowania na pomyślne studia.


  Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udziela Dziekanat Uczelni - tel. 797-291-447