2001

Grono pracowników naukowych, w tym mieszkańców Słupska, specjalistów w zakresie gospodarki przestrzennej, zarządzania i geodezji podjęło inicjatywę utworzenia Uczelni Technicznej za słupskiej ziemi, dając tym szansę mieszkańcom regionu, szczególnie mieszkańcom wsi na zdobycie atrakcyjnych zawodów inżynierskich bez konieczności dojazdów do odległych ośrodków naukowych kształcących na tych kierunkach. Inicjatywę poparł ówczesny Wojewoda Pomorski Jan Ryszard Kurylczyk i Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Zarębski. 

2002

Zespół założycielski po przygotowanej pełnej dokumentacji, bazy lokalowej, wyposażenia w sprzęt złożył w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu wniosek o pozwolenie na utworzenie uczelni ( koncepcja kształcenia, program studiów, przygotowanie bazy lokalowej i zaplecza dydaktycznego oraz zabezpieczenie środków finansowych). Decyzją z 2003r. Założyciele otrzymali zezwolenie na utworzenie niepaństwowej Wyższej Szkoły Zawodowej pn. „Wyższa Szkoła Biznesu Wiejskiego w Warcinie” i prowadzenie następujących kierunków: gospodarka przestrzenna oraz zarządzanie i marketing.

2003

W 2003r. w zabytkowym pałacu w Warcinie uczelnia rozpoczęła swoją działalność cieszącą się dużym zainteresowaniem społecznym, nie tylko w regionie słupskim, ale także w ościennych województwach. Na pierwszy rok przyjęto ponad 120 studentów na studia stacjonarne i 86 na studia zaoczne. Z wielkim entuzjazmem pracowników naukowych i studentów przyjęto kształcenie na tych kierunkach. Uczelnia przyjęła misję kształcenia kadr dla innowacyjnego rozwoju regionu i kraju. Pierwszym Rektorem uczelni został prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer- wybitny naukowiec z zakresu geodezji i gospodarki przestrzennej.

2004

12.05. podpisano porozumienie o współpracy i współdziałaniu ze Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową.
4.06. obyła się pierwsza ogólnopolska konferencja na temat rozwóju przedsiębiorczości na terenach wiejskich z możliwością wykorzystania lokalnej społeczności.
14.09. podpino dwustronną umowę o współpracy współdziałaniu z ówczesnym Stowarzyszeniem Gmin Wiejskich Województwa Pomorskiego (obecny Związek Gmin Pomorskich.)

2005

18.03. podpisano porozumienie z Pomorską Akademią Pedagogiczną w Słupsku (obecnie Akademia Pomorska).
7.10. z okazji 2 rocznicy otworzenia uczelni posadzono pamiątkowy dąb (Andrzej podarowany przez nadleśnictwo Warcino).
10.10. uczelnia podpisuje z miastem Słupsk porozumienie o współpracę.

2006

9.05. - podpisanie porozumienia partnerskiego ze Starostwem Powiatowym w Sławnie.
3.10. - uroczysta innagoracja roku akademickiego w ratuszu.

2008

Po pięciu latach działalności, w roku 2008, w uznaniu zasług Uczelni dla środowiska lokalnego i regionalnego, instytucje i urzędy ufundowały sztandar, który został na inauguracji roku akademickiego 2008/2009 uroczyście przekazany władzom Uczelni i młodzieży studenckiej. Od początku swej działalności władze Uczelni, doceniające rolę współpracy z gospodarką regionu i władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, podjęły współprace w ramach dwustronnym porozumień, m.in. w 2004 roku z :

  • Obecnym Związkiem Gmin Pomorskich (ówczesne Pomorskie Zrzeszenie Gmin Wiejskich)
  • Słupską Izbą Przemysłowo – Handlową (2004 rok)
  • Urzędem Morskim (2011 rok)
  • Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej (2011 rok)
  • Akademią Pomorską w Słupsku (2009 rok)

Uczelnia objęła patronatem naukowym Gminę Smołdzino. Dla utrzymania bieżących kontaktów z instytucjami, urzędami, podmiotami gospodarczego szczebla wojewódzkiego i regionalnego, a szczególnie wsłuchiwania się w ich oceny programów kształcenia, jakości przygotowania do zawodu oraz kierunków i zakresu rozwoju Uczelni – władze powołały już w 2004 roku Radę Konsultacyjną – Programową, która jako organ doradczy, oceniający, opiniujący i inicjujący spełnia istotną, znaczącą rolę w bieżącym życiu Uczelni.

W latach 2003–2010 około 600–stu studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych uzyskało stopień inżyniera Gospodarki Przestrzennej, około 200-stu inżynierów na kierunku Zarządzanie i marketing. W tym czasie Uczelnia prowadziła ośrodek zamiejscowy w miejscowości Człopa (zachodniopomorskie). Około stu studentów ukończyło studia na kierunku Zarządzanie i marketing. W roku 2010 w skutek malejącego naboru na kierunku Zarządzanie i marketing, bowiem prawie każda Uczelnia prowadziła ten kierunek, a ponadto, ze względu na ukierunkowanie swej działalności na kierunki techniczne, Uczelnia zrezygnowała z dalszego prowadzenia studiów na tym kierunku. Jednocześnie w roku 2009 Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia kierunku Geodezja i kartografia z czteroma specjalnościami i jako uczelnia typowo inżynierska decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniła nazwę na Wyższą Szkołę Inżynierii Gospodarki w Słupsku, bowiem od 2006r siedzibą uczelni jest miasto Słupsk.

Śledząc los naszych absolwentów, z satysfakcją można obserwować, iż zdecydowana większość, nie tylko znalazła zatrudnienie w zawodzie, i to zarówno w kraju, jak i za granicą (Anglia, Hiszpania, Francja, Niemcy i prawdopodobnie dwóch absolwentów pracuje w Australii), ale też robi kariery zawodowe i społeczne. Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku za lata 2012 – 2013 nasi absolwenci Gospodarki Przestrzennej w 93% znaleźli zatrudnienie, w tym większość w wyuczonym zawodzie. Wysokospecjalistyczna kadra i troska o jakość kształcenia są gwarancją, iż absolwenci – inżynierowie Gospodarki przestrzennej oraz Geodezji i kartografii będą dobrze przygotowani do zawodu. Uczelnia starając się nadążyć za postępem cywilizacyjnym, nowoczesnym technologiami otworzyła w 2015 roku OŚRODEK MONITOROWANIA PRZESTRZENII stosując tzw. inteligentną technologię cyfrową poprzez wykorzystywanie w ramach tego Ośrodka nowoczesnego skanera naziemnego ,,Lidar”, który we współpracy z dronami uzbrojonymi w kamery cyfrowe potrafi w systemie 3D rejestrować wszystkie elementy zagospodarowanej przestrzeni i z wykorzystaniem technologii 3D precyzyjnie przedstawić obraz monitorowanej przestrzeni.

historia-69.jpg

Celem tego Ośrodka jest przede wszystkim kształcenie specjalistów Geodezji i kartografii o specjalności: fotogrametria cyfrowa jako nowa oferta inżynierska z dużymi perspektywami rozwoju i zastosowania w gospodarce oraz w technice. Absolwenci – inżynierowie na specjalności Zagospodarowanie przestrzenne otrzymują kwalifikacje urbanisty, co znacznie poszerza ich szanse na atrakcyjną pracę, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Uczelnia od początku swojej działalności uczestniczy w różnych formach życia społeczności lokalnej i regionu, poprzez udział partnerski w projektach unijnych, prowadzenia różnych form kształcenia (kursy, seminaria) mieszkańców i pracowników – mieszkańców regionów w ten sposób wpływając na zdobycie nowych kwalifikacji, poszerzenia wiedzy i umiejętności przydatnej w pracy zawodowej jak i w życiu osobistym. Doceniając potrzebę i rolę edukacji ekologicznej oraz zainteresowania pięknem otoczenia i przyrody, Uczelnia od 7 lat prowadzi konkurs pt. "Najpiękniejsze krajobrazy pomorskie" pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego i Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz innych instytucji szczebla wojewódzkiego. Konkurs ten jest adresowany przede wszystkim dla młodzieży szkolnej województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, w którym corocznie uczestniczy kilkadziesiąt szkół z tych województw. Udział i efekty w pełni potwierdzają celowość i potrzebę rozwijania tego rodzaju więzi z realnym otoczeniem i możliwości promocji ,,małych ojczyzn”.

Studia inżynierskie jakie prowadzimy dają szansę absolwentom na zdobycie zawodów atrakcyjnych poszukiwanych na rynku krajowym i zagranicznym o szerokim spektrum podmiotów i miejsc pracy, gdzie mogą znaleźć atrakcyjne zatrudnienie, godziwą płacę oraz szanse na rozwój kariery zawodowej oraz spełniania się. Ciągle poszerzamy ofertę kształcenia, śledząc trendy rozwojowe gospodarki i życia społecznego. Od trzech lat Uczelnia rozwija współpracę z zagranicą, szczególnie z Uczelniami z Ukrainy. Zachęcamy maturzystów i pracujących – wybierajcie zawód inżyniera i spełniajcie swe marzenia. Uczelnia zaprasza i czeka, nawet na tych z daleka! Historia Wyższej Szkoły Inżynierii Gospodarki