Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku
Godło Polski

Naszą misją jest kształcenie kadr dla innowacyjnego rozwoju
regionu, Polski, Europy. Aby absolwenci byli dumni
ze swojej Uczelni, a Uczelnia ze swoich Absolwentów.

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku
Naszą misją jest kształcenie kadr dla innowacyjnego rozwoju regionu, Polski, Europy. Aby absolwenci byli dumni ze swojej Uczelni, a Uczelnia ze swoich Absolwentów.
2020-08-26

Stypendia i pomoc materialna

Dochód uprawniający do ubiegania się
o świadczenia pomocy materialnej dla studentów 
w roku akademickim 2018/2019

Od dnia 1 października 2012 r. maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe oraz stypendium na wyżywienie została podwyższona do 850,20 zł.

Powyższa zmiana oznacza, że próg dochodu uprawniający do otrzymania świadczenia socjalnego może być ustalony przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego w granicach od 351 zł do 602 zł miesięcznie na osobę w rodzinie studenta, zgodnie z art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

Podwyższenie maksymalnej wysokości dochodu wynika z § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz.1058).


 

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

 

Dokumenty podstawowe wymagane od wszystkich członków rodziny:

 • Każdy pełnoletni członek rodziny jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia zawierającego informacje o wysokości dochodu (uzyskanego w kraju i zagranicą) netto – czyli przychodu pomniejszonego o: koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne z właściwego Urzędu Skarbowego. Zaświadczenie powinno jasno określać, że przedstawia dochód netto oraz zawierać wysokości poszczególnych składek – zaświadczenie o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (wzór nr 1)
 • Zaświadczenia dotyczące każdego pełnoletniego członka rodziny zawierające informacje o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej
 • Oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (wzór nr 2)
 • Oświadczenie o dochodzie utraconym / uzyskanym (wzór nr 3 a i b)

 

Dodatkowe dokumenty:

 

Dochód z gospodarstwa rolnego:

 • Zaświadczenie  z gminy o liczbie ha przeliczeniowych
 • Zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy o posiadaniu lub nie posiadaniu dochodów z działalności pozarolniczej oraz działów specjalnych
 • W przypadku, gdy gospodarstwo rolne jest na jednego z rodziców – zaświadczenie z gminy informujące, że drugie z rodziców pracuje we wspólnym gospodarstwie i nie ma dodatkowych dochodów

 

Dochód z działalności gospodarczej:

 • Oświadczenie o wysokości dochodu netto osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (karta podatkowa / ryczałt ewidencjonowany) (wzór nr 4)
 • PIT

 

Rodzeństwo / potomstwo:

 • Zaświadczenie o wieku oraz kontynuowaniu nauki przez rodzeństwo / potomstwo studenta
 • Akt urodzenia w przypadku, gdy rodzeństwo / potomstwo nie podjęło jeszcze nauki
 • W przypadku gdy student posiada potomstwo zobowiązany (a) jest do przedstawienia swoich dochodów i dochodów drugiego rodzica

 

Rozwód / separacja / alimenty / śmierć rodzica / samotne wychowywanie dziecka:

 • Prawomocny wyrok sądu orzekającego rozwód lub separację
 • Akt zgonu rodziców lub odpisy wyroków zasądzających alimenty (dot. osób uczących się)
 • Odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka albo inny dokument potwierdzający status osoby samotnie wychowującej dziecko (dzieci)
 • Odpis wyroku sądu zasądzającego otrzymanie lub nie otrzymanie alimentów na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów

 

Inne:

 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku niepełnosprawnego członka rodziny oraz odpis zaawansowania niepełnosprawności
 • Informacje o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienia dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka
 • W przypadku studentów wynajmujących mieszkanie - potwierdzenie tymczasowego zameldowania i potwierdzona notarialnie umowa najmu
 • W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do stypendium wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w pkt. 7 rozdz. X Regulaminu Pomocy Materialnej WKS lub OKS może domagać się takiego dokumentu
 • W każdym wątpliwym przypadku Komisja Stypendialna można zażądać PIT-u

 

PRZYPOMINAMY, ŻE NA WSZELKICH DOKUMENTACH DOCHÓD PODAJEMY W KWOTACH NETTO!

 


 

back to top