PRAKTYKI NA KIERUNKU GEODEZJA I KRTOGRAFIA

Odbywają się  na Uczelni  30 godzin   ćwiczenia w terenie   i 1 miesiąc w Firmie Geodezyjnej  (geodeta z uprawnieniami państwowymi)

Zakres praktyki obejmuje: 

 • pomiary sytuacyno-wysokościowe
 • pomiary inżynierskie (badanie prostoliniowości, pionowości)
 • pomiary odkształceń
 • pomiary inwentaryzacyjne
 • pomiary związane z prowadzeniem katastru nieruchomości (podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic)
 • pomiary specjalistyczne (GPS, pomiary fotogrametryczne)
 • opracowanie wyników pomiarów (tworzenie map, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej)

Następna praktyka  miesięczna w Biurze Geodezyjnym 

- zakładanie osnowy, obliczanie ciągu poligonowego, tworzenie map kartograficznych, obliczanie pola powierzchni

metodą graficzną, interpolacja warstw, tyczenie obiektów budowlanych,obsługa inzynierska do celów projektowych

- wykonywanie wszystkich czynności jak wyżej w zakresie praktyk

PRAKTYKI NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Odbywają się po 1 roku studiów  w Urzędach Gmin

Zakres praktyki obejmuje:

Zapoznanie się z podstawowymi opracowaniami planistycznymi, takimi jak:

 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • strategia rozwoju gmin,
 • programy kształtowania środowiska i ochrony przyrody,
 • programy rozwoju kolalnego, itp.
 • innych o podobnym zakresie tematycznym

Po 2 roku w Urzędach Miast, Starostwie, Urzędzie Wojewódzkim

na Wydziałach Urbanistyki i architektury, Ochrony środowiska

Zakres praktyki obejmuje:

a) Wykonywanie badań i analiz odnoszących się do:

 • opracowań planistycznych adekwantnych do rangi urzędu,
 • programów kształtiowania środowiska i ochrony przyrody,
 • rozwoju lokalnego i ponadlokalnego,
 • przedsięwzięć inwestycyjnych
 • innych o podobnym zakresie tematycznym

b) Uczestniczenie w pracach projektowych związanych z:

 • gospodarką przestrzenną,
 • rozwojem społeczno-gospodarczym gminy, powiatu, województwa

c) wykonwanie prac dotyczących:

 • przygotowania projektów odpowiednich decyzji
 • prowadzenie ewidencji nieruchomości
 • ustalania opłat właściwych dla danego wydziału w urzędzie
 • innych o podobnym zakresie tematycznym

Po 3 roku w Pracowniach planistyczno-urbanistycznych, Prywatne Biura projektowe z zakresu gospodarki przestrzennej

Zakres praktyki obejmuje:

a) wykonywanie projektów opracowań planistycznych, dotyczących:

 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • strategii rozwoju gminy, powiatu, województwa
 • kształtowania środowiska i ochrony przyrody
 • rozwoju lokalnego
 • przedsięwzięć inwestycyjnych 
 •  b) uczestniczenie w innych pracach projektowych związanych z:
 • gospodarką przestrzenną (analizy, studia)
 • rozwojem społeczno-gospodarczym gminy
 • c) wykonywanie prac dotyczących:
 • przygotowania decyzji o warunkach zabudowy
 • przygotowania decyzji olokalizacji inwestycji celu publicznego
 • opracowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego
 • innych o podobnym zakresie tematycznym