nr konta Uczelni 33 1020 4649 0000 7002 0094 6277

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki jest uczelnią niepubliczną - nauka jest płatna. Czesne opłaca się dwukrotnie w roku akademickim, zawsze przed rozpoczęciem kolejnego semestru. W uzasadnionych przypadkach, za indywidualną decyzją Rektora, można czesne spłacać w miesięcznych ratach.

Wystarczy jednak prosta kalkulacja i okazuje się, że płatna nauka na naszej Uczelni mniej kosztuje niż studia na publicznych zamiejscowych uczelniach, gdzie wprawdzie nie płaci się za samą naukę, ale samo utrzymanie studenta z dala od rodziny, a wiec lokum (stancja względnie dom akademicki) plus wyżywienie, nie wspominając już o dojazdach – czynią koszty studiowania daleko wyższymi. Warto to przemyśleć!
Nasi studenci, a przede wszystkim studenci aktywni, o dobrych wynikach w nauce, mają możliwość uzyskania pomocy materialnej.

Istnieje kilka strumieni materialnego wsparcia studiujących:

 • Stypendia udzielane przez WSIG, polegające na częściowym (a w uzasadnionych przypadkach całkowitym) zwolnieniu studenta z opłaty czesnego.
 • Zapomogi bezzwrotne rektora WSIG udzielane w przypadkach szczególnych osobom studiującym na Uczelni, pozytywnie zaopiniowane przez Samorząd Studencki (dwa razy w roku akademickim).
 • Stypendia dla osób niepełnosprawnych przez cały rok akademicki.

   
  Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarczej udziela informacji telefonicznej w zakresie zakwaterowanie studentów kierunków niestacjonarnych.

 

Opłaty za studia niestacjonarne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/ 2021 Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii Gospodarki w Słupsku z dnia 17.09.2022 roku w sprawie: opłat za studia niestacjonarne

Na podstawie Statutu Wyższej Szkoły Inżynierii Gospodarki w Słupsku § 19 pkt. 11 oraz Umowy ze studentem w sprawie warunków nauki
i odpłatności za studia w Wyższej Szkole Inżynierii Gospodarki w Słupsku informujemy, że:

z dniem 1.10.2022 roku opłaty czesnego za studia wynoszą:

 • Studia niestacjonarne:
  Gospodarka Przestrzenna - 2500 zł / semestr
  Geodezja i Kartografia - 2500 zł / semestr

Zgodnie Umową ze studentem termin wpłaty czesnego upływa:

 • za semestr zimowy - 10 października,
 • za semestr letni - 01 lutego.

Studia niestacjonarne

Czesne za semestr

Semestr zimowy

Semestr letni

Gospodarka Przestrzenna

2500 zł  do 10 października do 01 lutego

Geodezja i Kartografia

2500 zł  do 10 października do 01 lutego

Dopuszcza się rozłożenie płatności na raty po złożeniu odpowiedniego oświadczenia. W przypadku rozłożenia na raty, terminem wpłaty pierwszej raty, jest termin, w którym winno być ono wpłacone w całości, liczba rat nie może przekraczać 4, zaś termin w ciągu którego nastąpi całkowita spłata opłaty nie może przekraczać 4 miesięcy od upływu terminu do wniesienia pierwszej raty: 

W związku z powyższym obowiązują następujące  wysokości i terminy wpłat rat czesnego:

STUDIA NIESTACJONARNE – GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Semestr zimowy

Semestr letni

I rata -   650 zł    do 01 października I rata - 650 zł      do 01 lutego
II rata -  650 zł    do 01 listopada II rata- 650 zł   do 01 marca
III rata - 650 zł    do 01 grudnia III rata - 650 zł     do 01 kwietnia
IV rata -  650 zł     do 01 stycznia IV rata -  650 zł       do 01 maja

 

STUDIA NIESTACJONARNE – GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Semestr zimowy

Semestr letni

 I rata - 650 zł    do 01 października I rata - 650 zł    do 01 lutego
 II rata -  650 zł       do 01 listopada II rata - 650 zł    do 01 marca
 III rata - 650 zł    do 01 grudnia III rata - 650 zł    do 01 kwietnia
 IV rata - 650 zł    do 01 stycznia IV rata - 650 zł    do 01 maja

 

Nie uregulowanie wpłat za dany semestr spowoduje opóźnienie w zaliczeniu semestru - nie wydanie karty zaliczeniowej za dany semestr.
Ponadto przypominamy, że momentem uiszczenia czesnego jest moment, w którym pieniądze znajdują się na koncie Uczelni.
Nieterminowe uiszczenie w/w opłaty powoduje naliczenie ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.
Jeżeli na Uczelni studiują osoby spokrewnione: rodzeństwo, małżeństwo, rodzice, dzieci, to każdej z tych osób na czas równoległych studiów kwotę opłaty rocznej obniża się o 10%.

Ustala się następujące opłaty administracyjne i inne związane z obsługą toku studiów:

 • ksero - 1 zł (kartka A4)
 • wydanie duplikatu dyplomu - 100 zł
 • wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów na prośbę absolwenta - 15 zł