DYTOR, CZCIONKA, UKŁAD GRAFICZNY

Praca w formie maszynopisu powinna być napisana w edytorze tekstu Microsoft Word czcionką Times New Roman, typ normalny, o rozmiarze 12 punktów, tekst wyjustowany (wyrównany do obu marginesów). W tekście pracy marginesy ustawione powinny zostać następująco: Lewy – 2,5 oraz dodatkowo 1 cm zakładki na oprawę pracy Prawy – 2,5 cm Górny i dolny – 2,5 cm Stopka, nagłówek: 1,25 cm Odstępy między wierszami - 1,5 wiersza Wcięcia akapitów dla wyróżnienia nowych sekwencji poruszanych w tekście - 1,25 cm Nazwy łacińskie i cytaty – kursywą

JĘZYK

Język powinien spełniać wymogi stawiane przed pracami naukowymi, tzn. zawierać wyraźnie i precyzyjne sformułowane sądy i opinie. Zaleca się stosowanie formy bezosobowej. Niedopuszczalne są błędy ortograficzne, stylistyczne i gramatyczne.

ROZDZIAŁY

Każdy nowy rozdział pracy (i inna część pracy równa rozdziałowi, np. wprowadzenie i podsumowanie i wnioski) powinien rozpoczynać się od nowej strony oraz powinien być ponumerowany w sposób ciągły. według pdanego poniżej standardu

STRONA TYTUŁOWA
KARTA PRACY DYPLOMOWEJ
SPIS TREŚCI
1. NAZWA ROZDZIAŁU I
  1.1. Nazwa podrozdziału
  1.2. Nazwa podrozdziału
      1.2.1.
      1.2.2.
      1.2.3.
1.3. Nazwa podrozdziału
1.4. Nazwa podrozdziału
2. NAZWA ROZDZIAŁU II
2.1. Nazwa podrozdziału
       2.1.1.
       2.1.2.
  2.2. Nazwa podrozdziału 3.
NAZWA ROZDZIAŁU III
 3.1.
       3.1.1.
       3.1.2. ….
6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
7. LITERATURA
8. ZAŁĄCZNIKI
9. SPISY TABEL, ZESTAWIEŃ, RYSUNKÓW, WYKRESÓW I SCHEMATÓW
10. OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY / OŚWIADCZENIE KIERUJĄCEGO PRACĄ 6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
7. LITERATURA
8. ZAŁĄCZNIKI
9. SPISY TABEL, ZESTAWIEŃ, RYSUNKÓW, WYKRESÓW I SCHEMATÓW
10. OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY / OŚWIADCZENIE KIERUJĄCEGO PRACĄ

NUMERACJA STRON

Każda strona, poza tytułową oraz kartą pracy dyplomowej, powinna mieć widoczny numer (czcionka Times New Roman, typ normalny, 12 punktów, dół strony, wyrównanie do prawej; stronę tytułową i kartę pracy numerujemy w domyśle). Strony powinny być numerowane w sposób ciągły.

DRUK

Jakość druku.Pracę należy przygotować na białym, wysokiej jakości papierze formatu A4. Druk powinien być czytelny i wykonany z użyciem drukarki laserowej lub dobrej drukarki atramentowej. W drugim przypadku należy użyć odpowiedniego papieru, tak aby atrament się nie rozlewał. Kopie powinny być wykonane z oryginału w taki sposób, aby były od niego prawie nieodróżnialne. W szczególności tło powinno pozostawać białe i bez szarych smug, a litery powinny pozostać czarne. Kolorem podstawowym jest kolor czarny. W pracy dyplomowej należy unikać stosowania innych kolorów. Niedopuszczalne jest wykorzystanie kolorów w tekście pracy. Inne kolory oraz odcienie szarości mogą być wykorzystane w przypadku sporządzania rysunków, wykresów czy schematów.

LICZBA EGZEMPLARZY

Pracę należy przedłożyć w trzech egzemplarzach drukowanych. Jeden egzemplarz dla promotora, jeden egzemplarz dla recenzenta oraz egzemplarz do dziekanatu Uczelni. Praca musi być oprawiona introligatorsko w sposób uniemożliwiający wyjmowanie kartek. Ponadto konieczne jest złożenie - również w trzech egzemplarzach - pracy zapisanej na nośniku elektronicznym w postaci dysku CD-R lub DVD-R. Płyta powinna być podpisana (imię, nazwisko, nr albumu, wydział, rodzaj pracy. temat) i umieszczona w kieszonce na końcu pracy, na wewnętrznej stronie tylnej okładki.