Sylwetka absolwenta Geodezji i Kartografii

Absolwenci uzyskujący tytuł inżyniera na kierunku Geodezja i Kartografia posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu zawodu geodety i zapewnia przygotowanie absolwentów do samodzielnego wykonywania wszelkich pomiarów geodezyjnych.

Role te absolwenci kierunku pełnić mogą zarówno jako reprezentanci sektora publicznego (władz publicznych różnych szczebli), jak i prywatnego (prywatnych firm projektowych i inwestycyjnych).

Absolwenci Naszej Uczelni są przygotowani do pracy w:

  • Biurach projektowych przy planowaniu geodezyjnym – wykonywania map: zasadnicznych, gospodarczych, topograficznych, tematycznych
  • Geodezyjnej realizacji i obsługi wszelkich inwestycji urbanistycznych.
  • Umiejętnosći analizowania, identyfikacji oraz korzystania z dostęnych źródeł pozyskiwania niezbędnych materiałów wyjściowych w tym z systemu informacji o terenie w celu wykonania zleconych zadań geodezyjnych.
  • Stosowania nowoczesnych metod technik pomiaru i obliczeń dla celów kartograficznych z wykorzystaniem nowoczesnych oprogramowań komputerowych dla realizacji zadań geodezyjnych.
  • Przygotowanie do pracy na stanowiskach samodzielych oraz do pracy zespołowej i umożliwienie swobodnego konkurowania na rynku pracy w Polsce i Europie.
  • Umiejętność z nowoczesnych technik i metod pomiarów, opracowań geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych w realizowanych pracach geodezyjnych.

Specjalność: Geodezyjne systemy informacji przestrzennej

Celem tej specjalności jest wyposażenie absolwenta w wiedzę umożliwiającą mu aktywne uczestnictwo w procesie sporządzania różnego rodzaju dokumentów geodezyjnych i obsługi geodezyjnej wszelkich inwestycji urbanistyczno-architektonicznych oraz ewidencjonowania stanu prawnego nieruchomości.