Sylwetka absolwenta gospodarki przestrzennej

Absolwenci uzyskujący tytuł inżyniera na kierunku Gospodarka przestrzenna posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, nauk ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych pozwalającą na aktywne uczestnictwo w kolejnych etapach planowania i realizacji procesów rozwoju miast i gmin ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przestrzennego i lokalizacji nowych inwestycji.

Role te absolwenci kierunku pełnić mogą zarówno jako reprezentanci sektora publicznego (władz publicznych różnych szczebli), jak i prywatnego (prywatnych firm projektowych i inwestycyjnych).

Absolwenci Naszej Uczelni są przygotowani do pracy w:

  • Biurach projektowych przy planowaniu przestrzennym – w tym przygotowaniu projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy oraz przy przygotowaniu zarówno całościowego, jak i sektorowych strategii rozwoju,
  • Administracji samorządowej i rządowej wszystkich szczebli – nadzorując i realizując politykę planistyczną gmin oraz toczące się procesy inwestycyjne,
  • Agencjach rozwoju lokalnego – prowadząc skoordynowane procesy rozwoju lokalnego,
  • Sektorze prywatnym – asystując przy realizacji nowych zamierzeń architektonicznych i urbanistycznych oraz świadcząc usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, zarówno sektorze prywatnym, jak i publicznym,
  • Jednostkach badawczych zajmujących się gospodarką przestrzenną.


Specjalność: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Specjalność  Architektura krajobrazu wiejskiego

Celem tej specjalności jest wyposażenie absolwenta w wiedzę umożliwiającą mu aktywne uczestnictwo w procesie sporządzania różnego rodzaju dokumentów planistycznych, prognostycznych, studialnych i o charakterze koordynacyjnym, służących prowadzeniu kompleksowej polityki rozwoju przestrzennego miast i gminach. Jednocześnie będzie on mógł służyć jako mediator w konfliktach społecznych, ekonomicznych i środowiskowych powstających na tle aktywnego zagospodarowania przestrzeni.

Absolwent będzie posiadał umiejętności umożliwiające mu swobodne konkurowanie na rynku pracy w Polsce i Europie, w szczególności poprzez korzystanie z nowoczesnych technik komputerowych w monitorowaniu, analizach i przygotowaniu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o różnym charakterze. Ważnym elementem umiejętności absolwenta stanie się także zdobyta wiedza na temat pozyskiwania funduszy unijnych ze szczególnym uwzględnieniem na rozwój obszarów wiejskich.