Dochód uprawniający do ubiegania się
o świadczenia pomocy materialnej dla studentów 
w roku akademickim 2021/2022

Od dnia 1 października 2021 r. maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe oraz stypendium na wyżywienie została podwyższona do 1051,70 zł.

Powyższa zmiana oznacza, że próg dochodu uprawniający do otrzymania świadczenia socjalnego może być ustalony przez rektora
w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego w granicach od 686,40 zł do 1051,70 zł miesięcznie na osobę w rodzinie studenta, zgodnie z art. 86-95  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2021. poz. 478, z późn. zm). oraz ustawa z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111, z późn. zmian.) w zakresie zasad ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.


 

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

 

Dokumenty podstawowe wymagane od wszystkich członków rodziny:

 • Każdy pełnoletni członek rodziny jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia zawierającego informacje o wysokości dochodu (uzyskanego w kraju i zagranicą) netto – czyli przychodu pomniejszonego o: koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne z właściwego Urzędu Skarbowego. Zaświadczenie powinno jasno określać, że przedstawia dochód netto oraz zawierać wysokości poszczególnych składek – zaświadczenie o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (wzór nr 1)
 • Zaświadczenia dotyczące każdego pełnoletniego członka rodziny zawierające informacje o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej
 • Oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (wzór nr 2)
 • Oświadczenie o dochodzie utraconym / uzyskanym (wzór nr 3 a i b)

 

Dodatkowe dokumenty:

 

Dochód z gospodarstwa rolnego:

 • Zaświadczenie  z gminy o liczbie ha przeliczeniowych
 • Zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy o posiadaniu lub nie posiadaniu dochodów z działalności pozarolniczej oraz działów specjalnych
 • W przypadku, gdy gospodarstwo rolne jest na jednego z rodziców – zaświadczenie z gminy informujące, że drugie z rodziców pracuje we wspólnym gospodarstwie i nie ma dodatkowych dochodów

 

Dochód z działalności gospodarczej:

 • Oświadczenie o wysokości dochodu netto osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (karta podatkowa / ryczałt ewidencjonowany) (wzór nr 4)
 • PIT

 

Rodzeństwo / potomstwo:

 • Zaświadczenie o wieku oraz kontynuowaniu nauki przez rodzeństwo / potomstwo studenta
 • Akt urodzenia w przypadku, gdy rodzeństwo / potomstwo nie podjęło jeszcze nauki
 • W przypadku gdy student posiada potomstwo zobowiązany (a) jest do przedstawienia swoich dochodów i dochodów drugiego rodzica

 

Rozwód / separacja / alimenty / śmierć rodzica / samotne wychowywanie dziecka:

 • Prawomocny wyrok sądu orzekającego rozwód lub separację
 • Akt zgonu rodziców lub odpisy wyroków zasądzających alimenty (dot. osób uczących się)
 • Odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka albo inny dokument potwierdzający status osoby samotnie wychowującej dziecko (dzieci)
 • Odpis wyroku sądu zasądzającego otrzymanie lub nie otrzymanie alimentów na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów

 

Inne:

 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku niepełnosprawnego członka rodziny oraz odpis zaawansowania niepełnosprawności
 • Informacje o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienia dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka
 • W przypadku studentów wynajmujących mieszkanie - potwierdzenie tymczasowego zameldowania i potwierdzona notarialnie umowa najmu
 • W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do stypendium wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w pkt. 7 rozdz. X Regulaminu Pomocy Materialnej WKS lub OKS może domagać się takiego dokumentu
 • W każdym wątpliwym przypadku Komisja Stypendialna można zażądać PIT-u

 

PRZYPOMINAMY, ŻE NA WSZELKICH DOKUMENTACH DOCHÓD PODAJEMY W KWOTACH NETTO!