PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

 1. Problematyka pracy musi obejmować zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej. Dopuszczalne jest, a niekiedy pożądane, aby praca nawiązywała do innych dziedzin wiedzy takich jak matematyka, informatyka, statystyka, geografia, prawo rzeczowe i administracyjne. 
   
 2. Tematyka pracy dyplomowej musi dotyczyć realizacji określonego zadania inżynierskiego zrealizowanego na obiekcie występującym w rzeczywistości.  Pod podjęciem realizacji zadania inżynierskiego należy zrozumieć zaplanowanie, przygotowanie, wykonanie i omówienie pracy inżynierskiej. 
   
 3. Tytuł pracy powinien być krótki. Odzwierciedlać powinien treści zawarte w pracy. Kolejne rozdziały powinny wynikać kolejno z siebie, prowadzić do pogłębienia omawianych i poruszanych kwestii. Na końcu pracy powinien znajdować się rozdział podsumowujący rozważania zawarte w pracy. Powinien on zawierać wypracowane, zaobserwowane uogólnienia w postaci wniosków.
   
 4. Układ pracy powinien uwzględniać:
  - jasno oznaczony główny cel zadania inżynierskiego w ramach określonego tematem zagadnienia;
  - prezentację metod badawczych wykorzystywanych w pracy.
   
 5. Jedną z podstaw oceny pracy jest właściwy dobór źródeł (instrukcje, zestawienia, wykazy, katalogi, literatura) i odpowiednie ich wykorzystanie:
  - student powinien opierać się na źródłach znanych o potwierdzonej jakości i dokładności oraz o określonej renomie.
  - zalecane jest wykorzystanie opracowań obcojęzycznych.
   
 6. W pracy konieczna jest dbałość o dokładność relacji oraz stosownie obiektywizmu naukowego:
  - pojęcia podstawowe w pracy muszą być jednoznacznie zdefiniowane i wyczerpująco wyjaśnione najlepiej na podstawie różnych źródeł;
  - opis materiałów powinien umożliwiać odróżnienie badań i wnioskowania własnego od  cudzego.
  - krytyczna polemika autora pracy jest zawsze dopuszczalna, wymaga jednak logicznej argumentacji, konsekwentnego zachowania terminologii oraz odniesienia do  poczynionych założeń i postawionych hipotez i tez pracy.
   
 7. Wkład własny autora pracy powinien polegać na:
  - zaprezentowaniu znajomości dziedziny wiedzy, z zakresu której napisana jest praca;
  - prezentacji własnego stanowiska poprzez samodzielnie zaplanowanie i wykonanie zadania inżynierskiego;
  - umiejętnym wykorzystaniu odpowiednich metod i sprzętu inżynierskiego dostosowanych do charakteru i tematyki pracy, a przy czym pożądane jest stosowanie  kilku metod;
  - umiejętności logicznej argumentacji i prawidłowego formułowania wniosków.
   
 8. W pracy można posługiwać się cytatami. Należy jednak pamiętać, że nadmierne używanie cytatów może świadczyć o braku umiejętności wyrażania własnymi słowami przytaczanych informacji.